temperatura 15°C
smer vetra V
hitrost 2.2m/s

prostorski akti

OPN OBČINE KOMEN

v veljavi od 2.5.2018

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18) 

Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na členjeno linijo objektov v nizu ter odmike od gradbenih linij (Uradni list RS, št. 28/2019)

Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17 (Uradni list RS, št. 65/2020)

Obvezna razlaga pojma »bivanje«, kot naj se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18)

 

 

 

OLN ŠTANJEL - STARO JEDRO

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št.66/05)

Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št. 83/20)

Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost objektov GR5 in GR6 (Uradni list RS, št. 41/20)

Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost kompleksa več objektov in stolp 1  (Uradni list RS, št. 41/20)

Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št. 83/20)


Tekstualni del:

 OLN Štanjel-staro jedro - besedilo.pdf

 

Grafični del:

List_1_m5000 - Zasnova namenske rabe prostora.pdf

List_2_m500 - Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije.pdf

List_3-1_m1000 - Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.pdf

List_3-2_m5000 - Vpliv načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture v širšem območju in povezave s sosednjimi območji.pdf

List_3-3_m1000 - Prikaz prostorske ureditve, razmestitev dejavnosti in prikaz javnih in skupnih površin.pdf

List_3-4-1_m500 - Prikaz prostorske ureditve, lega objektov na zemljišču.pdf

List_3-4-2_m500 - Prikaz prost. ureditve, lega objektov, prikaz usmeritev za oblikovanje streh in tlakov.pdf

List_3-4-3_m1000 - Prikaz prost. ureditve, lega objektov, prikaz usmeritev za oblikovanje objektov.pdf

List_3-4-4_m500 - Prikaz prostorske ureditve, lega objektov, razporeditev zelenih površin.pdf

List_3-4-5_m500 - Prikaz prost. ureditve, lega objektov, prikaz prometne infrastrukture.pdf

List_3-4-6_m500 - Prikaz prost. ureditve, lega objektov, prikaz komunalne infrastrukture.pdf

Prikaz fasad:

List1_3-4-3-1.pdf

List2_3-4-3-2.pdf

List3_3-4-3-3.pdf

List4_3-4-3-4.pdf

 List5_3-4-3-5.pdf

List6_3-4-3-6.pdf

List7_3-4-3-7.pdf

List8_3-4-3-8.pdf

List9_3-4-3-9.pdf

List10_3-4-3-10.pdf

List11_3-4-3-11.pdf

List12_3-4-3-12.pdf

List13_3-4-3-13.pdf

List14_3-4-3-14.pdf

List15_3-4-3-15.pdf

List15_3-4-3-15-1.pdf

List16_3-4-3-16.pdf

List17_3-4-3-17.pdf

List18_3-4-3-18.pdf

List19_3-4-3-19.pdf

List20_3-4-3-20.pdf

List21_3-4-3-21.pdf

List21-3-4-3-21-1.pdf

List22_3-4-3-22.pdf

List23_3-4-3-23.pdf

List24_3-4-3-24.pdf

List25_3-4-3-25.pdf

List26_3-4-3-26.pdf

List27_3-4-3-27.pdf

List28_3-4-3-28.pdf

 

 

 

 

 

 

 

natisni